دو ماهنامه اقتصادي - اجتماعي "كارآفرينان موفق"

دو ماهنامه اقتصادي - اجتماعي "كارآفرينان موفق" با شعار  "اميد كار آفرينان"  و با رویکرد "اقتصاد مقاومتی "و همسو  و همگام با انديشه هاي دولت تدبير و اميد به­عنوان خواستگاه كارآفرينان برتر و جوانان مستعد و خـــلاق و مراكز دانش بنيان منتشر مي گردد .

از آنجا كه در روند پرشتاب جهاني رسانه­ ها، نشريات تخصصي به­ عنوان پل ارتباطي نقش قابل توجهي در انتقال اطلاعاتبين جوامــع علمي و بخشهـاي متعدد صنعت و اقتصـاد دارند، اين نشريه با هدف انتقـال دانش و اطلاعات علمي به جامعـهمخاطبان خود در صدد است تا خلاء موجـود در بخش اطلاع رساني حـوزه كسب و كـار و كارآفريني را با انعكـــاس اخبار، رويـدادها و دستاوردهــاي علمي كارآفرينــان و كسب و كــار پر كرده و به رسالــت خود در اطلاع رساني دقيق و صحيح و به موقع و اشاعــه و ترويج فرهنــگ كارآفرينــي در بهبود فضاي كسب و كار با معرفي الگوهـاي كارآفرينان موفق داخلي و بين المـللي مبـادرت نمايد. تا از اين منظر دستندركــاران، متوليــان و صاحبــان مشاغــل، شيــوه­ ها، فراينــدها و مسيرهـاي موفقيت كار آفرينان برتــر و رهبران كارآفرين را بصورت منظم در نشريه تخصصـي دريافت و با سرلوحه قرار دادن اينسرمشقها در راستاي بهبود فضاي كسب و كار كشور گامي موثر و روبه جلو برداريم.