کتاب "چهره های ماندگار راهسازی ایران" با همکاری اداره کل روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و انجمن شرکتهای راهسازی ایران در سال 1939 به صورت مصور منتشر گردید.
دانلود