سیران نخستین "راهنمای گردشگری و سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران" با همکاری مرکز امور مناطق آزاد ایران گردآوری و تالیف گردیده است.
دانلود