کتاب جامع ارز ایران، مجموعه ای جامع در خصوص اطلاعات بانکها، صرافی ها و همچنین قوانین ارزی بانک مرکزی می باشد. این کتاب با همکاری اداره کل روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی گردآوری و تدوین گردیده است.
دانلود