کتاب جامع آزاد راهای ایران شامل کلیه اطلاعات آزادراهی ایران، پیمانکاران و مشاوران، قوانین و مقررات سرمایه گذاری و ... می باشد. این کتاب با همکارای معاونت ساخت و توسعه آزادراهی ایران تدوین و تالیف گردیده است.
دانلود